ZAKAT ( MATERI KELAS 9 SMP )

ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL

Zakat merupakan rukun islam yang berkaitan dengan harta. Zakat menurut bahasa artinya “menyucikan”

Menurut istilah artinya :“Sejumlah harta yang wajib dikeluarkan  dan diberikan kepada orang yang berhak menerima jika telah mencapai nisab tertentu dan dengan syarat yang tertentu pula

Zakat dibagi dua 

 1. Zakat fitrah yaitu zakat yang berkaitan dengan badan yang dikeluarkan sebelum hari raya idul fitri.
 2. Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan harta yang telah mencapai nisabnya.

Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim, karena zakat adalah salah satu dari rukun islam.

1.      Zakat Fitrah

 • Zakat fitrah menurut bahasa adalah zakat kesucian
 • Zakat fitrah menurut istlah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa/orang yang mukmin dibulan Ramadan.
 • Zakat fitrah disyariatkan Allah kepada ummat islam pada bulan Sya’ban tahun kedua hijriah.
 • Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi semua ummat islam.
 • Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan seperti beras, ukurannya perorang adalah 1 sha’ atau 3,1 liter atau 2,5 kg.
 • Dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103.


Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkandan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Syarat - syarat Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)

  1. Beragama islam
  2. Mengalami kehidupan dibulan Ramadan, termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terahir bulan Ramadan dan seseorag yang meninggal sebelum matahari terbenam pada ajir bulan Ramadan.
  3. Mampu membayar zakat.

Rukun zakat fitrah

  1. Niat
  2. Adanya muzakki ( orang yang berzakat fitrah)
  3. Adanya mustahik (orang yang menerima zakat fitrah)
  4. Adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah.

Waktu mengeluarkan zakat fitrah

 1. Waktu ta’jil Dilakukan sejak awal ramadan  sampai ahir Ramadan sebelum magrib.
 2. Waktu wajib Semenjak matahari terbenam/ shalat magrb sampa sebelum subuh tanggal 1 syawal.
 3. Waktu lebih utama/ afdal Dimulai selesai shalat subuh 1 syawal sampai sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Yang menjadi patokan adalah shalat idul fitri ditempat tinggal kita.

2.      ZAKAT MAL

  • Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat yang telah ditentukan oleh agama.
  • Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi yang sidak memenuhi syarat.
  • Rukun  zakat mal adalah segala sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan zakat mal yaitu 

   1.  Niat dalam hati
   2.  Ada orang yang membayar zakat
   3.  Ada yang menerima
   4.  Ada harta yang dizakatkan:

Ø  Syarat wajib zakat mal adalah :

1.      Beragama islam

2.      Merdeka

3.      Memiliki harta yang sempurna

4.      Harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan haul

Nisab adalah : Jumlah harta kekayaan yang sampai pada nilai tertentu.

Haul adalah : Jangka waktu wajib mengeluarkan zakat

Ø Harta yang Wajib Dizakatkan

Dalam kajian fiqih klasik jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada  5  macam, yaitu emas/perak, harta perniagaan, peternakan, pertanian, harta temuan (rikaz).

1.      Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama satu tahun. Nisabnya adalah:

v  Nisab emas   :  93,6  gr. (pendapat lain 85 gr.)

v  Nisab perak   :  624  gr.

v  Kadar zakat keduanya  :  2,5%

Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas.

2.      Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai satu nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain.

  Nisab  :  senilai dengan emas  93,6  gr. (pendapat lain 85 gr)

  Kadar zakat   : 2,5 % 

 3.      Peternakan

Binatang ternak/piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing/domba, sapi/kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya sebagai berikut

Jenis Binatang

Ternak

Nisab (ekor)

Kadar zakat

Kambing/Domba

40 – 120

121 – 200

• 201 – 300

1  ekor  umur  2  tahun

2  ekor  umur  2  tahun

• 3  ekor  umur  2  tahun

 

Setiap bertambah 100 ekor kadar zakatnya ditambah 1  ekor

Sapi/Kerbau

• 30 – 39

• 40 – 59

• 60 – 69

• 70 – 79

• 80 – 89

• 1  ekor  umur  1  tahun

• 1  ekor  umur  2  tahun

• 2  ekor  umur  1  tahun

• 2  ekor  umur  2  tahun

• 3  ekor  umur  1  tahun

 

Setiap bertambah  30 ekor  kadar zakatnya ditambah 1  ekor

Unta

Karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya


Untuk peternakan selain yang disebutkan dalam tabel tersebut seperti unggas dan budi daya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas.

4.      Pertanian

Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen. Jadi, tidak harus menunggu satu tahun. Ketentuannya adalah

v  Nisab               :  750  kg   (5  wasaq)

v  Kadar zakat   :  10 % (apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan), 5%  (apabila ada biaya untuk pengairan)

Adapun hasil pertanian/perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh,karet, buah-buahan, dan lain-lain perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas.

5.      Harta temuan (rikaz)

Harta rikaz adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun, harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20%. Jika harta rikaz ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia.

Zakat Profesi

Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf (terdahulu) tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada waktu mereka berijtihad tentang zakat, belum ada profesi yang beragam seperti yang ada  pada zaman modern ini. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan, sangat mungkin pendapatan mereka lebih besar. Untuk itu, para ulama khalaf (sekarang) berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya  2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya.

ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL

Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Attaubah ayat 60 :

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari penjelasan tersebut zakat itu secara rinci diperuntukkan kepada 8 golongan yaitu :

No

Golongan

Pengertian

1.

Fakir

Fakir ialah orang yang memiliki harta sangat sedikit,  tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.

Miskin

Miskin ialah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3.

Amil

Amil ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya.

4.

Muallaf

Muallaf ialah orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam. Zakat muallaf ini untuk memantapkan hatinya.

5.

Riqab

Pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya.

6.

Gharim

Gharim ialah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat tetapi untuk kebaikan. Contohnya orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut.

7.

Sabilillah

Sabilillah ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain.

8.

Ibnu Sabil

Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat, seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturrahmi dan lain-lain.

 

Perbedaan zakat fitrah dcengan zakat mal

1.      Zakat fitrah digunakan untuk mensucikan jiwa sedang zakat mal untuk mensucikan harta

2.  Zakat fitrah kadarnya 2,5 kg untuk setiap jiwa sedangkan zakat mal kadarnya tidak sama tergantung dari sedikit banyaknya harta.

3.    Waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah sejak awal Ramadan sampai menjelang idul fitri sedang zakat mal tidak ada ketentuan pelaksanaannya tergantung haulnya masing-masing.

 

Hikmah zakat

1.      Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan

2.      Menghindari kesenjangan social antara yang kaya dan miskin

3.      Sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat

4.      Menolong kaum duafa

5.      Mengembangkan potensi ummat

6.      Dukungan moral bagi orang yang baru masuk islam

7.      Dapat memurnikan jiwa

8.      Perwujudan solidaritas sosial

9.      Mewujudkan masyarakat yang rukun

Belum ada Komentar untuk "ZAKAT ( MATERI KELAS 9 SMP )"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel